അരങ്ങ്


ഇവിടെ സ്വര്‍ഗം
ദൈവവും ചെകുത്താനും
പങ്കുവച്ചിരിക്കുകയാണ്
നരകത്തില്‍ നിന്ന് വന്നതും
മടങ്ങുന്നതും
നീയും ഞാനും മാത്രം.
വിലക്കപ്പെട്ട കനിയും
തീറ്റിച്ചവനും
ആരാധിക്കപ്പെടുന്നു
രുചിച്ചവര്‍
ഒറ്റുകാര്‍,
എറിഞ്ഞുകൊല്ലപ്പെടേണ്ടവര്‍.
അരങ്ങില്‍
സുതാര്യമായ മുഖംമൂടിയണിഞ്ഞ്
നൃത്തം തുടരുക
രണ്ടാള്‍പൊക്കത്തില്‍ മുകപ്പില്‍
മൂന്നാമതൊരിരിപ്പിടത്തിന്
സ്ഥാനമില്ലാതെ
ആട്ടം തുടരുക.
രാവിരുളുമ്പോള്‍
നിന്റെ ദൃശ്യപരിധിക്കുമപ്പുറം
ദൈവവും ചെകുത്താനും
കിടപ്പറ പങ്കിടും
അപ്പോഴും
വാഗ്ദത്തം ചെയ്യപ്പെട്ട
വന്നെത്താത്ത പുലരിക്കായി
വിലക്കപ്പെട്ട കനിയുപേക്ഷിച്ച്
അല്ലെങ്കില്‍ കട്ടുതിന്ന്
തളരാതെ
പതറാതെ
ആടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക.

Advertisements

Author: sulyabtv

Fascinated by the world, procrastinating desperately to leave a footprint

I blurted out a lot, didn't I? How about giving you a chance now?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s