മലയാളഭാഷാവധം ആട്ടക്കഥ

ഇതിനു താഴെ പറയുന്ന രണ്ടു വിഭാഗങ്ങളില്‍ ഏതെങ്കിലും ഒന്നില്‍ നിങ്ങള്‍ പെടുന്നു.

  1. മലയാളം അറിയാത്തവര്‍. ഒരു കൗതുകത്തിന് ഈ പേജില്‍ വന്ന്, വളഞ്ഞുപുളഞ്ഞുകിടക്കുന്ന കുറേ അക്ഷരങ്ങള്‍ കണ്ട് ഭയന്നിരിക്കുന്നു.
  2. ഇതിനുമേലെ എഴുതിയത് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായവര്‍.

എന്റെ അസാമാന്യമായ മലയാളഭാഷാനൈപുണ്യത്തില്‍ മുങ്ങിച്ചത്ത കുറേ തലതിരിഞ്ഞ രചനകളിലേക്ക് സ്വാഗതം.


കഥ

➡ 3 സെപ്റ്റംബര്‍ 2015 – തന്തൈചരിതം

➡ 25 ഫെബ്രുവരി 2016 – ഇനിയുമൊരു രാത്രി


കവിത

➡ 14 ഫെബ്രുവരി 2016 – പ്രണയത്തിന്റെ നാലു വര്‍ണങ്ങള്‍

➡ 11 ഫെബ്രുവരി 2017 – മരണത്തിന്റെ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം

➡ 11 ഫെബ്രുവരി 2017 – കാത്തിരിപ്പിനിടയിലെ ചില ചിന്താശകലങ്ങള്‍

➡ 11 ഫെബ്രുവരി 2017 – കലണ്ടര്‍

➡ 11 ഫെബ്രുവരി 2017 – അനന്തതക്കപ്പുറത്തെ ചില കാഴ്ചകള്‍

➡ 11 ഫെബ്രുവരി 2017 – അരങ്ങ്

➡ 11 ഫെബ്രുവരി 2017 – മഴ

Advertisements